Caracterización de los asentamientos urbanos en la costa de la Iberia septentrional (Siglos VI-III a.C.): teledetección, documentación y restitución de estructuras constructivas (I+D HAR2015-67946-C2-2-P)

Investigador/es principal/es:: M. Carme Belarte (ICREA-ICAC)
Investigador/es participante/s: Pau Olmos, Pilar Camañes, Joan Canela, Jordi Hernández, Meritxell Monrós i Meritxell Oliach
Investigador/es colaborador/es: Maite Miró, Núria Otero, Paloma Aliende, David Camuña, Oriol Cuscó
Fechas: 01/01/2016 - 31/12/2019
Financiación: MINECO, Proyectos I+D (HAR2015-67946-C2-2-P)

L’objectiu del projecte és obtenir informació que permeti caracteritzar els assentaments de tipus urbà -tant de primer com de segon ordre, segons s’ha definit en treballs previs- en l’àrea ibèrica septentrional. En particular, s’analitzarà l’urbanisme d’aquests nuclis i la seva evolució des del període ibèric antic fins a l’ibèric ple. A partir de l’anàlisi de les estructures constructives (tipologia i funció, complexitat arquitectònica, distribució dins l’assentament, evolució cronològica) es pretén obtenir dades de caràcter social, econòmic i político-administratiu dels assentaments en estudi així com contribuir a precisar les diferències entre els dos ordres jeràrquics analitzats.

Des del punt de vista metodològic s’utilitzarà l’anàlisi d’imatges recollides mitjançant fotografia aèria o satèl·lit, es procedirà a l’obtenció de planimetries de les estructures documentades (tant en el marc del projecte com en excavacions antigues) i, finalment, a la restitució virtual d’estructures constructives. El projecte contempla també treballs d’excavació puntuals per tal de verificar els resultats obtinguts per teledetecció.