El seu objectiu és incrementar el coneixement sobre les societats complexes de la protohistòria de la Mediterrània occidental, a través de diversos projectes sobre el món ibèric septentrional, Gàl·lia mediterrània i nord d’Àfrica. La recerca sobre les societats protohistòriques de la Mediterrània occidental pretén aprofundir en els processos de canvi que condueixen dels grups locals a les societats complexes i a la formació dels estats arcaics. Entre els objectius més concrets cal esmentar l’anàlisi de l’aparició de les desigualtats socials, la competència pels recursos, la pressió demogràfica, les formes de control del territori i la jerarquització sociopolítica, a través de l’estudi de diversos assentaments i necròpolis.

Un altre dels objectius d’aquest equip és l’anàlisi dels contactes entre cultures, tant des del punt de vista de les influències com de la resistència al canvi i la hibridació cultural, tant en el món ibèric com a la Gàl·lia mediterrània i a la civilització númida, ja sigui en el moment formatiu d’aquestes cultures com en l’etapa de romanització. També s’interessen per l’origen, significació i evolució de les tradicions que han perviscut al llarg dels segles, com ara el ritual d’incineració, que s’expandeix a la Mediterrània al bronze final i perdura fins als nostres dies, els rituals vinculats als espais domèstics i els processos de transformació dels aliments documentats a la protohistòria, que se situen a la base de la cuina mediterrània.