Lectura de tesi de Pilar Camañes sobre els espais de consum alimentari en la Ibèria protohistòrica

 

 

 

 

El 13 de desembre a les 12 hores a la Sala d’actes de l’ICAC la doctoranda Pilar Camañes defensa la tesi “Cocinar, comer y beber en la Iberia Protohistórica: espacios y contextualización de los actos alimentarios en el mundo ibérico septentrional (ss. VI-II a.n.e.)”.

 

Han dirigit el treball la Dra. Carme Belarte (ICREA/ICAC) i el Dr. Jordi Principal (Museu d’Arqueologia de Catalunya). El tribunal el formen la Dra. Consuelo Mata (presidenta), el Dr. Jordi Diloli (secretari) i  i Dra. Penelope M. Allison (vocal titular).

 

 

Síntesi de la tesi

 

L’objectiu de la tesi és contextualitzar el consum d’aliments en la Ibèria protohistòrica. En un pla teòric, es reflecteix la seva complexitat a través dels estudis generals de l’alimentació, la seva importància com a element identitari i la seva transcendència en la gestió de la quotidianitat. Després aquests aspectes s’han traslladat al pla arqueològic per comprendre les particularitats pròpies de l’organització del consum, des d’un enfocament micro, dins de cada unitat constructiva, i també macro, amb una visió de la totalitat dels assentaments.

 

Moltes activitats no han quedat fossilitzades en les restes materials, però algunes sí, com l’elaboració de productes, el consum o l’emmagatzematge. És a partir d’aquestes tres accions que s’ha fet l’estudi. La composició de l’escenari, els conjunts d’equipaments i artefactes, comportaran la caracterització de cada espai i amb això, el coneixement de les accions s’hi duien a terme. Tot això per acabar amb la comprensió de quina és la configuració d’aquest procés de manera global, l’existència de zones especialitzades en algunes d’aquestes activitats i la distribució d’altres.

 

 

COMPARTEIX: