Aquest espai té la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a la informació relativa a l’activitat contractual del consorci Institut Català d’Arqueologia Clàssica, de conformitat amb el que disposa l’article 63 i 132 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant, LCSP).

L’ICAC té la consideració d’administració pública d’acord amb el que preveu l’article 3.2.b de la LCSP, en el qual es determinen els criteris de subjecció de les entitats del sector públic a l’àmbit subjectiu de la llei.

Consulteu aquí les licitacions en curs.