Òrgans de l’ICAC

Òrgans col·legiats

Consell de Direcció
Consell Científic Assessor

Òrgans individuals

Director
Màxim responsable ordinari de l’ICAC i dirigeix l’execució dels acords del Consell de Direcció.

Subdirector
Coordina l’activitat científica i de formació avançada.

Administrador
Responsable de la gestió administrativa, econòmica i de les activitats no científiques de l’Institut.

Organigrama

L’ICAC té una estructura de recerca flexible organitzada per equips de recerca que participen en el Grup de recerca consolidat Mirades sobre la Mediterrània a l’antiguitat. D’Orient a Occident, de la Protohistòria a l’Antiguitat Tardana (MIRMED-GIAC). Cada equip de recerca està dirigit per un director o una directora.

 

Organigrama ICAC_2021

 

El personal de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica està format per personal investigador, personal de serveis cientificotècnics i personal de gestió i suport a la recerca.

En relació al personal investigador, l’ICAC compta amb quatre tipus d’investigadors/es:

Personal investigador contractat

És el personal investigador contractat a través d’ofertes de treball convocades per l’Institut o convocatòries públiques de recerca. Aquest personal es responsabilitza i col·labora en els projectes de recerca aprovats, pertany a un equip d’investigació i pot participar en els cursos de formació avançada que organitzi l’Institut. En el conjunt de personal investigador contractat cal incloure també els professors i professores de la Universitat Rovira i Virgili que tenen vinculada la seva recerca a l’ICAC.

Personal investigador adscrit

És el personal investigador que pertany a altres centres de recerca (professorat universitari, conservadors de museus…) i que s’adscriu voluntàriament a un equip d’investigació de l’ICAC, ja sigui per participar activament en la programació de les activitats de l’ICAC com per desenvolupar projectes, programes o línies de recerca en què participa l’Institut, amb suport econòmic extern o propi.

Amb aquesta figura, l’ICAC pot gaudir de la col·laboració d’investigadors i investigadores d’altres institucions, mitjançant la signatura de convenis de col·laboració amb les institucions respectives per a regular els termes d’aquesta col·laboració.

L’ICAC també compta amb investigadors o investigadores que, a títol individual, volen participar activament de la recerca de l’Institut com a personal investigador adscrit.

Personal investigador col·laborador i visitant

És el personal investigador d’altres centres de recerca (professorat universitari, conservadors de museus, etc.) que manifesta interès per les tasques de l’ICAC i la seva voluntat de col·laborar-hi puntualment o de fer-ne un seguiment general. A mesura que aquest tipus d’investigador s’implica en les tasques de l’ICAC, pot passar a ser un investigador adscrit. A més, l’Institut podrà comptar amb especialistes de prestigi reconegut que, en qualitat d’investigadors visitants, participin en les activitats específiques de recerca o en els cursos de formació avançada.

Personal investigador en formació

És el personal que aconsegueix aquesta vincle amb l’ICAC a través de convocatòries públiques de recerca (del Ministeri, de la Generalitat o d’altres) o bé directament per l’ICAC mitjançant convocatòries pròpies.

  • Amb la figura del personal investigador predoctoral, l’Institut pretén fomentar la formació de personal investigador. Aquest personal desenvoluparà la recerca bàsicament en el marc d’un o més projectes aprovats per l’Institut.
  • Programa d’Iniciació a la Recerca (PIR): El Programa d’Iniciació a la Recerca (PIR) en el camp de l’arqueologia clàssica de l’ICAC té per objecte completar la formació dels i les estudiants del màster en Arqueologia Clàssica organitzat per la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Rovira i Virgili i l’ICAC. Els participants del programa col·laboren en els equips de recerca de l’ICAC i s’inicien així en el camp de la recerca.