L’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC) és un centre públic de recerca que té per finalitat la recerca, la formació avançada i la difusió de la civilització i cultura clàssiques.

L’ICAC va ser creat per la Generalitat de Catalunya i la Universitat Rovira i Virgili, amb la participació del Consell Interuniversitari de Catalunya, per l’Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 2 de maig de 2000 (DOGC núm. 3143, de 19 de maig) i ha pres la forma de consorci.

Els seus Estatuts van ser publicats al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, número 3.143, el 19 de maig de 2000. L’Institut és una entitat jurídica pública, de caràcter institucional, i té personalitat jurídica pròpia per a la realització dels seus objectius.

L’Institut té la consideració de centre de recerca de Catalunya, identificat com a centre CERCA, i li és d’aplicació el règim jurídic establert al capítol IV del títol II de la Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres, la disposició addicional vuitena d’aquesta Llei, i la resta de normativa específica que la Generalitat de Catalunya dicti en matèria de recerca.

 

 

Som CERCA!