• Revisió d’actes administratius

No hi hagut revisions d’actes administratius durant l’any 2020.


  • Resolucions administratives i judicials amb rellevància pública

  • Altres

L’ICAC no disposa d’informació referent a “Normativa”, “Règim d’intervenció administrativa” o “Dictàmens”.