El grup s’ articula entorn a dues línies de recerca:

Per la part dels estudis arqueomètric i de materials, els objectius dels propers anys es centraran en 2 grans aspectes. Per una banda, el desenvolupament de nous mètodes analítics que permetin anar més enllà en la identificació i diferenciació de materials lapidis indistingibles a simple vista (especialment marbres blancs, blanc/grisos i vetejats) amb un èmfasis especial en els materials peninsulars i pirinencs, l’ús dels quals s’ha anat posant en evidència durant els darrers anys. Per altra banda, com es configura el rol d’aquests marbres i altres materials (calcàries d’Espejón de Soria, broccatello de Tortosa, imitacions en vidre de marbres) com a mitjà d’expressió simbòlica de prestigi polític, de poder econòmic, d’auto-representació, de lligam amb el passat, etc. des de l’Antiguitat i la continuïtat d’aquesta concepció, juntament amb la reutilització purament funcional, d’aquests materials al llarg dels segles posteriors.

Pel que fa a les produccions artístiques en pedra, es continuarà amb els estudis sobre elements ornamentals i de representació dels espais públics i privats (epigrafia, escultura i arquitectura). Centrarem el nostre interès en la producció dels tallers (officinae) de Tarraco i Barcino. Donarem especial atenció, per una banda, als monuments honorífics i de representació pública, la seva distribució i influència en la resta de ciutats de la província Hispania Tarraconensis, i a les relacions tipològiques dels models iconogràfics de la estatuària. Finalment, tindrem en consideració aspectes relacionats amb el component social, com són els contextos monumentals, els usos, adaptacions i reutilitzacions, així com també el perfil de les persones que encarreguen aquestes produccions artístiques.