Evolució del poblament i el paisatge a la Cessetània occidental durant el 1r mil·lenni aC

Vista de la serralada de Montmell
Tesi doctoral
Doctorand: Joan Canela Gràcia
Director/s: M. Carme Belarte (ICREA-ICAC), José Ignacio Fiz (URV-ICAC)
Dates: 01/06/2011 - 24/11/2014

Aquest projecte de tesi és una continuïtat i ampliació del treball de recerca realitzat en el marc del Màster Interuniversitari en Arqueologia Clàssica de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica, Universitat Rovira i Virgili i Universitat Autònoma de Barcelona. La investigació prèvia només se cenyia als cursos fluvials dels rius Francolí i del Gaià. Amb el desenvolupament de la tesi doctoral, la proposta consisteix en ampliar l’àmbit de l’estudi per abraçar tot el territori que en l’antiguitat havia format la Cossetània ibèrica (corresponent grosso modo amb les actuals comarques del Baix Camp, el Tarragonès, l’Alt Camp, la Conca de Barberà, el Baix i l’Alt Penedès). D’aquesta manera, s’aconseguirà una visió completa de l’evolució històrica del que antigament havia estat el territori cossetà. Hem de matisar que allà on es posarà més èmfasi és en la Cossetània occidental, menys coneguda que l’oriental. També s’investigaran les vies de comunicació naturals d’aquest territori, i el seu comportament al llarg del temps. A més de treballar l’evolució del poblament i del paisatge en el marc de l’antiga Cossetània, es vol realitzar una comparació d’aquests aspectes amb altres territoris ibèrics que el limitaven, com l’Ilergècia o l’Ilercavònia, així com indagar en les relacions comercials i “frontereres” amb aquests.

A nivell cronològic, s’ha escollit el començament en el bronze final (XII-VIII aC) i l’acabament en l’ibèric final (II/I aC). Aquesta temporització permet abordar l’estudi diacrònic de les formes d’organització territorial i política d’aquesta zona i contemplar el procés històric que propicia l’aparició del protoestat cossetà, així com la seva posterior descomposició amb la incorporació a l’òrbita romana.

Aquesta tesi està inscrita dins el programa de doctorat d’Arqueologia (RD 56/2005) del Departament d’Història i Història de l’Art de la Universitat Rovira i Virgili, i s’emmarca dins el programa de recerca de l’ICAC “Formació i desenvolupament de les societats complexes a la protohistòria catalana” i el programa transversal “Tecnologies de la informació i comunicació (TIC) aplicades a l’arqueologia clàssica”. Aquesta tesi està tutoritzada per la investigadora ICREA inscrita a l’ICAC Carme Belarte i codirigida per l’investigador Ignacio Fiz, també de l’ICAC.

L’objectiu principal que es planteja aquest projecte és poder corroborar les hipòtesis que es van despendre de la realització del treball de recerca, on es va detectar una progressiva jerarquització del poblament a partir de l’edat del ferro i un canvi important a partir de la conquesta romana però amb una certa continuïtat respecte el poblament indígena. També es vol realitzar una comparació pel que fa a l’evolució del poblament i del paisatge respecte a d’altres protoestats ibèrics propers, així com analitzar les relacions i la definició de possibles fronteres entre aquests.

COMPARTEIX: