Formes d’ocupació del territori i evolució del poblament a la Cessetània occidental durant la protohistòria (Ier mil·lenni aC).

Investigador/s principal/s: M. Carme Belarte (ICREA-ICAC)
Investigador/s participant/s: Joan Canela, Núria Otero, Jordi López, Ignacio Fiz (URV-ICAC), Jordi Morer (MonIberRocs), Anna Gutiérrez (IRAMAT-CRPZA UMR5060-CNRS Université de Bordeaux Montaigne), Hernando Royo i Ana de Mesa
Investigador/s col·laborador/s: Judit Ciurana, Meritxell Monrós, Pilar Camañes, Itxaso Euba, Jaume Noguera (UB), Jordi Principal (MAC), Maite Miró (Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya), Sílvia Valenzuela (University of Sheffield) , Moisés Díaz (CODEX-ICAC), David Asensio (UB-UAB-MonIberRocs), Carme Rovira (MAC), Rafel Jornet (MónIberRocs), Daniel López, Pablo Loza (ICFO) i Mónica Marro (ICFO)
Dates: 01/01/2014 - 31/12/2017
Finançament: Departament de Cultura - Generalitat de Catalunya, Pla Quadriennal d'Arqueologia i Paleontologia (2014/100926)
Ajuntament de Nulles
Ajuntament de La Secuita
Ajuntament de Figuerola del Camp
Fundació Privada Catalana per a l'Arqueologia Ibèrica

Aquest projecte té com a objectiu general contribuir al coneixement del procés de formació i desenvolupament de les societats complexes al territori de l’antiga Cossetània o Cessetània, a través de l’estudi de l’estructura del poblament i la seva evolució entre el bronze final i l’ibèric final (s. X – II/I aC).

El projecte preveu la realització de treballs de prospecció, excavació arqueològica així com estudis diversos de materials procedents d’una selecció de jaciments excavats amb anterioritat a l’inici del projecte, per tal d’obtenir informació que permeti caracteritzar els diferents tipus d’establiments, aprofundir en la relació entre les diferents categories d’establiments, obtenir dades sobre l’explotació del territori i els recursos naturals i aprofundir en l’estructura ideològica de les societats protohistòriques.

Més concretament, els treballs de camp es traduiran en la realització d’excavacions arqueològiques als jaciments de Rabassats (Nulles, Alt Camp), La Costa de la Serra (La Secuita, Tarragonès) i La Roca (Mont-roig del Camp, Baix Camp). Així mateix, es realitzaran prospeccions arqueològiques dins els termes municipals de Figerola del Camp (Alt Camp) i Arbolí (Baix Camp).

Aquests treballs es complementaran amb l’estudi de conjunts de materials procedents d’excavacions antigues dins l’àrea d’estudi (La Roca, a Mont-roig del Camp, la Cova del Garrofet a Querol, la Cova de l’Alzina a Arbolí o la Cova Fonda de Salomó) i dipositats actualment en museus i col·leccions particulars, així com amb la realització d’estudis i analítiques d’una selecció de materials procedents de la intervenció d’urgència realitzada al 2012 al jaciment del Pontarró (La Secuita, Tarragonès).

Des del punt de vista metodològic, es planteja com un projecte interdisciplinari integrat per investigadors de diferents disciplines (arqueòlegs, geòlegs i físics), pertanyents a diferents institucions (ICAC, UB, ICFO, University of Sheffield, Université de Bordeaux, Museu Salvador Vilaseca de Reus, Museu Nacional d’Arqueologia de Tarragona, Generalitat de Catalunya) i empreses d’arqueologia (Món Iber Rocs, CODEX). A més dels treballs d’excavació i prospecció, es preveu realitzar anàlisis arqueomètriques de materials diversos (vidres, metalls) així com estudis arqueobiològics i anàlisis geològiques de traces antròpiques.

 

COMPARTEIX: