Interacciones llano-montaña en el NE peninsular: ocupación y dinámica del territorio en el llano del Empordà y en los Pirineos orientales a partir de la Arqueología del Paisaje. (I+D HAR2015-64636-P)

Investigador/s principal/s: Josep M. Palet
Investigador/s participant/s: Marta Flórez, Arnau Garcia, Lídia Colominas, Michelle Matteazzi, Esther Rodrigo i Pere Castanyer (MAC-Empúries)
Investigador/s col·laborador/s: Hèctor A. Orengo (URV), Rosa Plana (Université Montpellier 3), Helena Carvalho (Universidades do Minho), Graham R. Jones (University of Oxford), Paloma Aliende, Tània Polonio, M. Jesús Ortega i Anna Bertral
Dates: 01/01/2016 - 31/12/2018
Finançament: MINECO, Proyectos I+D (HAR2015-64636-P)

El projecte InterArPa es planteja entendre la interacció socioambiental en el passat des de la perspectiva de l’Arqueologia del Paisatge, per dissenyar models de canvi històric que integrin les oscil·lacions climàtiques, els usos del sòl, els canvis socioeconòmics i la formació de paisatges culturals. Per a això, el projecte se centra en les interaccions entre zones de plana i de muntanya sobre la base de les connectivitats de sistemes a nivell de conca amb un enfocament diacrònic i multidisciplinari. Es proposa també caracteritzar el procés d’ocupació, aprofitament i estructuració de l’espai, en relació amb canvis socials, econòmics, d’usos del sòl i culturals.
A partir d’aquests plantejaments, es proposa l’estudi multi-escala d’un sector mediterrani al nord-est de la Península Ibèrica, que comprèn des de l’alta muntanya (Pirineus orientals) fins a la plana litoral (Empordà). El projecte es desenvoluparà a partir de l’estudi microrregional de finestres espacials situades a les capçaleres del Ter i del Segre (Pirineus orientals) i en àrees de plana, a la Cerdanya i a la plana litoral de l’Empordà.
En cada cas d’estudi, s’analitzen sèries arqueològiques i històriques procedents de l’anàlisi documental, arqueomorfològic, de prospeccions i excavacions arqueològiques (sondejos de diagnòstic i excavacions d’estructures), i d’anàlisis amb SIG. Aquestes dades es correlacionaran amb descriptors ambientals (sedimentologia, paleobotànica, etc.). S’insistirà especialment en la integració d’informació sedimentològica amb dades arqueomorfològiques a les zones d’estudi.
Una novetat important del projecte és la integració de l’arqueozoologia. Una de les activitats més importants que han modelat els paisatges des del neolític fins als nostres dies és la ramaderia. Es fa necessari, per tant, l’estudi d’aquesta activitat d’una manera directa, a partir de l’anàlisi de les restes arqueofaunístiques. Així, es pretén documentar i caracteritzar les pràctiques cinegètiques i ramaderes que es van dur a terme en les diferents finestres ambientals durant el període sota estudi.
L’objectiu final del projecte és caracteritzar el procés d’ocupació, aprofitament i estructuració de l’espai en les zones d’estudi, per entendre la interacció socioambiental i les dinàmiques territorials des d’una perspectiva diacrònica. Aquest aspecte representa un enfocament original i dóna rellevància al projecte en les línies proposades per diversos organismes i programes internacionals.

COMPARTEIX: