L’assentament protohistòric de Sebes (Flix, Ribera d’Ebre)

Vista aèria de les zones excavades a l'hàbitat de Sebes durant 2012.
Investigador/s principal/s: Jaume Noguera Guillén (UB), Maria Carme Belarte Franco (ICREA-ICAC) i Pau Olmos Benlloch
Investigador/s participant/s: Meritxell Monrós, Pilar Camañes i Joan Canela
Dates: 01/09/2005 - 31/12/2013

L’hàbitat protohistòric de Sebes consisteix en un conjunt de restes que pertanyen versemblantment a diferents moments d’ocupació. En primer lloc, cal esmentar un petit establiment de la primera edat del ferro ubicat al cim i als vessants d’un petit turó. Aquest assentament correspon a la necròpolis situada al peu del turó, que s’emmarca dins la Reserva Natural de Fauna Salvatge de Sebes. D’altra banda, en un dels vessants s’ha documentat una ocupació ibèrica.

El projecte, realitzat per la UB amb la col·laboració de l’Ajuntament de Flix i de l’associació La Cana, es va iniciar el 2005. Des del 2006, l’ICAC hi col·labora a través d’un conveni específic. Així mateix, aquest projecte ha gaudit de tres ajuts d’abast comarcal ACOM (2005ACOM00037; 2007ACOM00033; 2009ACOM00005). Finalment, l’any 2011 s’ha signat un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Flix, la Universitat de Barcelona i l’ICAC en virtut del qual l’Ajuntament de Flix aportarà finançament a la recerca realitzada al jaciment de Sebes entre 2011 i 2013.
Entre el 2005 i el 2006 es va realitzar l’excavació de l’assentament del primer ferro pràcticament en la seva totalitat, excepte una petita part, que ha estat excavada entre 2011 i 2012. Els resultats mostren que es tracta d’un petit establiment del qual es conserva una vintena d’habitacions, i que ocupa el cim i el vessant nord-est del turó.
L’hàbitat ibèric, datat de principis del segle VI aC, s’estén sobre el vessant meridional del turó. L’any 2007 es va excavar una de les habitacions d’aquest hàbitat. Durant els anys 2008 i 2009 no es va intervenir en l’àrea d’hàbitat ja que els treballs es van centrar en l’excavació de la necròpolis protohistòrica de Sebes (vegeu el projecte 21.49a). Finalment, l’any 2010 es va reprendre la recerca sobre l’assentament ibèric, que ha estat continuada durant els anys subsegüents.

 

COMPARTEIX: