Los marmora de Toletum: estudio de los granitos y calizas del centro peninsular empleados en la ciudad romana y tardoantigua de Toledo

Aqüeducte romà de Toledo. a) De color groc, les restes d'època romana. b) Estrep de l'aqüeducte al sud del riu Tajo. c) Foto macro del material emprat com a revestiment de l'aqüeducte.
Tesi doctoral
Doctorand: Ana de Mesa Gárate
Director/s: Isabel Rodà
Dates: 11/05/2009 - 11/06/2013

Aquest projecte de tesi doctoral, que s’inscriu dins d’una de les línies d’investigació de la Unitat d’Estudis Arqueomètrics, té com objectiu l’estudi dels materials lapidis emprats a la ciutat de Toledo i el seu territori en època romana i tardoantiga. Aquest estudi pretén d’abraçar l’anàlisi dels materials procedents de les pedreres locals, principalment granits i calcàries i els seus usos com a material epigràfic, escultòric i arquitectònic en les construccions d’aquesta ciutat romana i capital del regne visigot de Toledo i les villae i assentaments rurals del seu territorium. El treball contempla la localització i l’estudi de les pedreres antigues, les vies de comunicació que van permetre la seva comercialització i el seu ús en l’antiguitat i l’inventari dels usos testimoniats de cadascun dels materials tractats -epigrafia, escultura, decoració arquitectònica- i convenientment caracteritzats a través de les anàlisis petrogràfiques pertinents. També s’establirà l’àrea d’influència d’aquests marmora i, en la mesura possible, la seva concurrència amb altres marmora d’Hispània o importats presents en l’àmbit d’estudi.

 

COMPARTEIX: