Análisis territorial de la Llanura de València. Estudio arqueomorfológico, ocupación del territorio y dinámicas del paisaje

Tesi doctoral
Doctorand: Maria Jesus Ortega Pérez
Director/s: Josep M. Palet, Héctor A. Orengo (University of Sheffield-URV)
Dates: 02/01/2012 - 29/09/2017

Aquest projecte de tesi s’inclou en una de les línies principals de recerca del Grup de Recerca de l’ICAC, Arqueologia del Paisatge, poblament i territori, i forma part de la recerca que es dirigeix des del grup GIAP (Grup d’investigació en Arqueologia del Paisatge).

Està centrat en la problemàtica de les centuriacions en planes litorals, l’antropització de zones humides i les aplicacions SIG en arqueologia del paisatge, una problemàtica compartida amb altres projectes I+D dirigits pel Dr. Josep Maria Palet (GIAP-ICAC) a la zona de l’Empordà (Projecte R+D InterAmbAr (CGL2009-12676-C02-02) i Projecte R+D TerAmAr (HAR2012-39087-C02-02)). A més, aquesta s’insereix en el marc del projecte de recerca Valencia Landscape Project. Estudi del paisatge cultural de la Plana de València (VaLandPro), un projecte d’arqueologia del paisatge centrat en la plana de València que està adscrit a tres àrees científiques: paleoambiental, arqueomorfològica i historico-arqueològica.

La plana de València, presenta les característiques històriques, físiques i geogràfiques idònies per al desenvolupament d’aquest tipus d’estudi, atès que l’àrea es caracteritza per tenir un pes històric important, producte de les successives intervencions antròpiques així com també arran de les variacions produïdes per causes naturals, que han configurat el paisatge cultural valencià actual.

L’anàlisi se centrarà a la revisió del problema de les centuriacions de Valentia, mitjançant l’aplicació d’una metodologia fins ara no emprada per a l’estudi del paisatge de la plana litoral valenciana. La interdisciplinarietat és un aspecte clau del projecte, que planteja la coordinació de la investigació en diversos camps científics, una estratègia que confereix un alt grau de fiabilitat als resultats i que serà essencial per al coneixement del paisatge cultural valencià així com per a una gestió adequada del mateix.

El nostre projecte de tesi contempla l’anàlisi integrat del paisatge mitjançant la coordinació de diversos àmbits de treball i tècniques: l’anàlisi arqueomorfològica, l’estudi del poblament i l’ocupació del territori, i l’estudi de les fonts escrites i les anàlisis paleoambientals. Aquest aspecte dotarà de gran fiabilitat als resultats del projecte i permetrà l’estudi de la creació i desenvolupament del paisatge cultural litoral valencià.

COMPARTEIX: