Origen i desenvolupament d’un paisatge mediterrani: la integració de tècniques de prospecció en l’anàlisi arqueomorfològica del territori de València

Autor/s: Ortega M. J.; Palet J. M.; Orengo H.
Dates: 17/12/2016 - 17/12/2016

V Jornades d'Arqueologia de la Comunitat Valenciana

Museu Valencià de la Ilustració i la Modernitat (MUVIM)
València, del 16 al 18 de desembre
Organitza: la Secció d'Arqueologia del Col·legi oficial de doctors i llicenciats de València i Castelló i la secció d'Arqueologia del Col·legi oficial de doctors i llicenciats d'Alacant

La complexa evolució del territori valencià ha fet que aquest siga considerat un dels paisatges històrics més interessants d’Europa. Però aquesta complexitat és també el principal problema per al seu estudi, ja que l’ocupació històrica intensiva i la dinàmica geomorfològica en combinació amb els canvis moderns han transformat profundament el territori. Per això, la seua anàlisi s’ha integrat en un projecte multidisciplinari en coordinació amb les universitats de València (geomorfologia), Barcelona (paleoambient) i Cambridge (Remote Sensing Analysis) i l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC) (arqueologia i arqueomorfologia). Encara que el nostre enfocament es basa en l’anàlisi arqueomorfológica en SIG, per tal de confirmar els resultats preliminars es requereix la realització de treball de camp. Aquest ha inclòs la revisió de la ubicació, cronologia i tipologia de diversos jaciments arqueològics, permetent analitzar l’evolució dels patrons d’assentament des de l’Edat del Ferro fins a l’època andalusina. Aquest treball ha ajudat a identificar els canvis en la dinàmica d’assentaments entre l’Edat de Ferro i l’època romana i també en època romana, entre els períodes republicà i imperial.