Estudi del paisatge cultural de l’Horta de València (Valentia Landscape Project VaLandPro)

Investigador/s principal/s: Josep M. Palet, Hèctor A. Orengo (University of Sheffield-URV) i M. Jesús Ortega
Investigador/s participant/s: Pilar Carmona (UV), Santiago Riera (SERP-UB) i Adrià Pitarch
Dates: 01/01/2013 - 30/04/2016

Projecte integrat d’arqueologia del paisatge centrat en la plana de València, amb una perspectiva diacrònica (de l’Antiguitat a l’alta Edat Mitjana) i interdisciplinar. El projecte s’estructura en tres àrees:

  • Paleoambiental: Anàlisis pol·líniques, NPP, micro-carbons, geoarqueologia, geomorfologia i estudis sedimentaris (S. Riera, P. Carmona)
  • Historico-arqueològica: distribució i tipologia del poblament (H.A. Orengo, M.J. Ortega, A. Pitarch, J.M. Palet).
  • Arqueomorfològica: anàlisi de parcel·lari, vies de comunicació i macroestructures antròpiques del paisatge (M.J. Ortega, H.A. Orengo, J.M. Palet).

En una primera fase, l’anàlisi del paisatge es centrarà en l’estudi del canvi de patrons d’assentament i formes d’explotació del paisatge de l’Horta Sud entre l’època ibèrica i romana (postdoc NARF d’H.A. Orengo) i en l’anàlisi arqueomorfològica del conjunt de la plana (tesis doctoral de M.J. Ortega). Es realitzarà també un sondeig per a l’anàlisi paleoambiental a l’albufera (P. Carmona, S. Riera)

Aquesta primera fase és disposa del finançament del projecte NARF de la Universitat de Nottingham en el marc del seu esquema de desenvolupament de projectes post-doctorals avançats (NARF). L’àrea paleoambiental disposarà de finançament de la Universitat de València per l’estudi sedimentològic de l’Albufera (Projecte del Ministerio I+D concedit pel trienni 2013-2015).

En una segona fase el projecte es centrarà en l’anàlisi diacrònica de les relacions antròpiques amb el medi i com aquestes han resultat en el paisatge cultural valencià. En aquesta segona fase l’estudi arqueomorfològic (M.J. Ortega i J.M. Palet) es posarà en relació amb patrons d’assentaments de llarga durada (M.J. Ortega, A. Pitarch) i amb els resultats obtinguts per l’estudi paleoambiental (S. Riera i P. Carmona) i els anàlisis SIG (H.A. Orengo). Aquesta segona fase permetrà comparar els resultats obtinguts al projecte VaLandPro amb aquests obtinguts per altres projectes del GIAP a les planes litorals de Tarragona, Barcelona i l’Empordà amb l’objectiu de proposar una dinàmica de desenvolupament dels paisatges culturals del litoral mediterrani peninsular.

COMPARTEIX: