L’Institut Català d’Arqueologia Clàssica, amb el propòsit de millorar el compliment dels seus objectius, decideix assumir un conjunt de valors, principis i normes que han d’inspirar la conducta dels membres de la institució.

El Codi ètic és un referent per a tota la comunitat i la seva obligatorietat s’estableix sobre la base de les raons morals que el justifiquen. La seva força rau exclusivament en el compromís adquirit per totes les persones integrants de la comunitat de respectar un conjunt de valors i principis comuns.

En aquest sentit, el Codi ètic no és una norma jurídica, sinó una sèrie de normes de comportament de les persones dins de la institució de recerca i de tots els àmbits implicats, que adquireixen el compromís de fer-la conèixer i aplicar.

Codi ètic de l’ICAC (en català)

Amb l’objectiu de fer el seguiment i avaluació del Codi ètic de l’ICAC, el 2017 es va constituir el Comitè d’Ètica de l’ICAC. Està format per tres membres de l’Institut, escollits a partir d’una proposta consensuada entre la direcció del centre i els representants dels treballadors i que han de ser representatius del conjunt d’àrees en què s’organitza l’Institut (recerca, serveis cientificotècnics i gestió i suport a la recerca).


El Comitè d’Ètica de l’ICAC està format per:

El comitè ha habilitat l’adreça de contacte comite.etica@icac.cat.


Codis ètics als quals s’adhereix l’ICAC

Codi de conducta de la Institució CERCA (novembre de 2018)

Annexos al Codi ètic de l’ICAC

Annex 1: Codi deontològic del professional de l’arqueologia (Ad’AC) (2011)

Annex 2: Codi d’ètica professional de l’ICOM

Annex 3: The European Code of Conduct for Research Integrity (2011)

Annex 4: The European Code of Conduct for Research Integrity (Revised edition, 2017)