Treballs al jaciment

Estudis de sedimentologia i estratigrafia, recollida de mostres, etc.

Treballs al laboratori

Caracterització i identificació de materials ceràmics, lapidis i morters d’època clàssica, la datació de materials ceràmics per termoluminiscència, preparació de les mostres, realització de les anàlisis i obtenció de les dades analítiques, elaboració i interpretació de les dades en informes, estudis o projectes:

 • Microscopia òptica (làmina prima)
 • Observació macroscòpica (lupa binocular)
 • Anàlisi química elemental
 • Microscopia electrònica
 • Difracció de raigs X
 • Catodoluminiscència
 • Anàlisi d’isòtops
 • Termoluminiscència (per a la datació de ceràmiques)
 • Determinació del índex de refracció (refractòmetre)
 • Determinació de l’espectre d’absorció (espectroscopi)
 • Observació macroscòpica (estereomicroscopi)