L’arqueometria es basa en l’aplicació de les tècniques analítiques pròpies d’altres disciplines científiques (geologia, química, física, biologia, etc.) en l’estudi del patrimoni.

Els darrers anys els estudis arqueomètrics han anat agafant importància en el conjunt de la recerca arqueològica al nostre país. Fins al punt que s’han fet imprescindibles per obtenir un tipus de dades que, un cop interpretades, amplien de manera significativa la informació històrica que proporcionen els materials arqueològics. Entre ells, la caracterització de materials inorgànics ha estat un dels pioners, ja que aquests materials, sobretot ceràmics però també lapidis i metàl·lics, són els que més sovint perviuen en el registre arqueològic o com a suport de produccions artístiques.

La Unitat d’Estudis Arqueomètics ha nascut amb l’objectiu d’aplicar tècniques analítiques als materials arqueològics inorgànics (inicialment pedres ornamentals, materials de construcció i ceràmiques) i proporcionar una interpretació en clau arqueològica dels resultats. L’actuació de la Unitat es divideix en tres grans àrees:

Suport a la recerca

És l’objectiu principal, i s’orienta a donar suport als arqueòlegs i oferir els seus serveis a institucions públiques, d’aquí i estrangeres i empreses privades, relacionades amb la gestió del patrimoni, l’arqueologia o la restauració.

Recerca i innovació

La Unitat també du a terme projectes d’investigació relacionats amb el seu àmbit, i que proporcionen un coneixement millor dels materials inorgànics en l’antiguitat, o bé, destinats a completar les col·leccions de referència de què disposa.

Es treballa també l’optimització de les tècniques analítiques en la seva aplicació a materials arqueològics i en l’experimentació de noves tècniques per valorar-ne la utilitat i rendibilitat arqueomètrica.

Docència

Participa en la docència avançada de manera habitual amb una sèrie de cursos especialitzats relacionats amb les tècniques arqueomètriques.