ARXIU CORRESPONENT A L'ANY: 2002
Bosch, F.; Díaz, M.; Macias, J. M., "Excavació arqueològica al solar núm. 7 del carrer d’Hernández Sanahuja de Tarragona", Butlletí Arqueològic RSAT, 21-22, p. 105-116.
Article en d'altres revistes | 2002
Carreras, C.; Berni, P., "Microspatial relationships in the Laietanian wine trade: shipwrecks, amphora stamps and workshops", Montagnac, p. 359-369.
Article en actes de congrés | 2002
Díaz, M.; Macias, J. M., "Les termes públiques de Tàrraco", Empúries, 53, p. 48-51. .
Article en revistes indexades | 2002
Díaz, M.; Otiña, P., "El comercio de la Tarragona antigua: importaciones cerámicas entre el siglo III a.C. y la dinastía julio-claudia", Archéologie et Histoire Romaine: Vivre, produire et échanger: reflets méditerranéens : mélanges offerts à Bernard Liou, 8, p. 171-194.
Article en d'altres revistes | 2002
Díaz, M.; Puche, J.M., "El gran col•lector tardorepublicà del carrer Apodaca núm. 7, Tarragona, a Ruiz de Arbulo, Remolà: L’aigua a la colònia Tàrraco", Empúries, 52, p. 52-55. Carhus+C.
Article en revistes indexades | 2002
Figuerola, J.; Gavaldà, J.; Menchon, J.; Teixell, I.; Muñoz, A.; Macias, J. M., "La catedral de Tarragona: obres de restauració i treball arqueològic", Lambard. Estudis d'art medieval, 14, p. 75-107.
Article en d'altres revistes | 2002
Fiz, I., "Usos de un SIG, Sistema de Información Geográfico, en la construcción de una Planimetría Arqueológica para Tarragona (I)", Revista d'Arqueologia de Ponent, 11-12, p. 111-121. Carhus+C.
Article en revistes indexades | 2002
García, M.; Macias, J. M., "Les aigües subterrànies: natura i home", Empúries, 53, p. 38-40. Carhus+C.
Article en revistes indexades | 2002
Gutiérrez Garcia-Moreno, A., "Histria Antiqua", Faventia, 24/2, p. 187-201. Carhus+A.
Article en revistes indexades | 2002
Járrega, R., "Ánforas tardorromanas halladas en las recientes excavaciones estratigráficas efectuadas en el subsuelo de la plaza del Rey en Barcelona" a Gurt, J.M.; Buxeda, J.; Cau, M.A.,, LRCW 1. Late Roman Coarse Wares, Cooking Wares and Amphorae in the Mediterranean: Archaeology and Archaeometry (Barcelona, 14-16 March 2002). BAR International series, 1340, Archeopress, Oxford, p. 151-163.
Capítol de llibre | 2002